White horsetail whip with purple/white double diamond braiding